Opasni i neopasni otpad je svuda oko nas. Sva domaćinstva i pojednici proizvode neopasni otpad, ali u procesu industrijske proizvodnje nastaje pored neopasnog i opasni otpad. Ako je otpad opasan može biti isporučen samo kompaniji koja ima sve potrebne dozvole za sakupljanje i upravljanje otpadom.


Koji otpad može biti otkupljen

Okruženi smo otpadaom koji proizvode pojedinci ali i veliki proizvođači, a neki od njih mogu biti i otkupljeni. U zavisnosti od vrste otpada razlikuje se i način sakupljanja i otkupa samog otpada. Sam otpad ima nekoliko kategorija. Tako da imamo komunalni otpad (kućni otpad), komercijalni otpad i industrijski otpad. Osnovna podela otpada u zavisnosti od opasnih karakteristika koje utiču na zdravlje ljudi i životnu sredinu je na inertni, opasan otpad i neopasan otpad. Klasifikacija otpada prema ljudskim aktivnostima koje generišu otpad može da se izvrši i na ambalažni otpad, poljoprivredni i baštenski otpad, građevinski otpad, medicinski i životinjski otpad, otpad iz eksploatacije i ekstrakcije ruda i mineralnih sirovina i na muljeve, taloge, pepeo, šljaku i slično. Sve ove kategorije mogu biti u celosti ili delimično otkupljne.
Otpad koji donosi najviše profita pojedincima i domaćinstvima je onaj koji se daljom preradom vraća u proizvodni tok. Tako sve ono što može biti reciklirano može biti otkupljeno. Stara bela tehnika, kućni aparati, plastika, metal mogu biti reciklirani a samim tim i otkupljeni. Dok otpad koji proizvodi industrija vrlo često je opasnog karaktera i mora biti tretiran na poseban način.


Opasni otpad

Podrazumeva otpad koji po svom poreklu, sastavu ili koncentraciji opasnih materija može prouzrokovati opasnost po životnu sredinu i zdravlje ljudi, i u svom sastavu sadrži bar jedno od svojstava koje ga čine opasnim (eksplozivnost, zapaljivost, sklonost oksidaciji, organski je peroksid, akutna otrovnost, infektivnost, sklonost koroziji, u kontaktu sa vazduhom oslobađa zapaljive gasove, u kontaktu sa vazduhom ili vodom oslobađa otrovne supstance, sadrži toksične supstance sa odloženim hroničnim delovanjem, kao i ekotoksične karakteristike), kao i ambalaža u kojoj je bio ili jeste spakovan opasan otpad.
Sakupljanje i otkup otpada

Sakupljanje opasnog otpada podrazumeva da zakonom ovlašćeno lice otpad sakuplja odnosno transportuje od proizvođača do postrojenja za upravlje otpadom, odnosno do centra gde će otpad biti skladišten ili tretiran. Ova aktivnost u procesu upravljnja podrazumeva da će otpad sistemski biti razvrstan ili mešan radi transporta.
Otpad otkupljuju i dalje tretiraju isključivo firme koje poseduju dozvolu za sakupljanje opasnog otpada izdatog od nadležnog organa ali i dozvolu za otkup neopasnog otpada. Preuzimanje opasnog otpada podrazumeva da ovlašćeni operater od proizvođača ili vlasnika otpada skuplja i pakuje otpad u odgovarajuću ambalažu kako bi se sprečilo curenje ili rasipanje i obezbedio bezbedan transport do postrojenja za upravljenje otpadom.
Jugo –Impex kompanija sa dugom tradicijom u otkupu otpada, koja je jedna od vodećih u regionu bavi se otkupom opasnog i neopasnog otpada. U okvru svoj voznog parka poseduje specijalna vozila za sakupljanje opasnog otpada koji se na bezbedan način transportuje do postrojenja za preradu. Neopasni otpad sakuplja na tehnološki najsavremeniji način i dalje ga tretira tako da se njegovom reciklažom čuva životna sredina.